#ParshaYomi #Metzora 2: Kohen puts sacrifice blood on Metzora’s right ear, thumb, big toe. Same w/ oil & on head. Sacrifices atone, cleanse.