#DafYomi #Eruvin 22: “I command you to do today” Deuteronomy 7:11: Today (this world) to do, tomorrow (next world) to receive reward.