#RambamYomi #Arahim 1:3 Arah values: 30days-5yrs, M=5shekel,F=3; 6-20yrs,M=20shekel,F=10; 21-60yrs,M=50shekel,F=30. 61-death,M=15,F=10.