#MishnaYomi #Zavim 1:3 If saw 1 issue on 1 day & 2 on 2nd day, or 2 on 1st day & 1 on 2nd day, or 3 on 3 days or 3 nights, he’s a full Zav.