#HalachaYomi OC 189:1 Birkat Hamazon blessing 4, say 3 Kingships, 3 benefits (Hetiv, Metiv, Yetiv), 3 rewards (Gmalanu, Gomlenu, Yigmelenu).