#ParshaYomi #LechLecha 2: Pharaoh takes Sarai, Abram benefits, God plagues Pharaoh & house, Pharaoh confronts Abram, sends them away.