#ParshaYomi #ChayeSara 6: Abraham marries Ketura, kids: Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Yishbak, Shuah. Sent east w/gifts. Abraham dies 175.