#ParshaYomi #KiTisa 5: God to Moshe: Hew 2 stone tablets & I’ll inscribe them. God declares 13 attributes of mercy; Moshe bows & prostrates.